قوانین ایت بال

هدف بازی:
ایت بال یک بازی  اعلام ضربه ای است که با توپ سفید (کیو بال ) و 15 توپ هدف شماره دار از یک تا 15 است. یک بازیکن باید توپهای از 1 تا 7 (توپهای تمام رنگی یا solid ) و بازیکن دیگر توپهای 9 تا 15 ( توپهای خطی یا stripe  ) را در پاکت بیاندازد و وقتی  گروه توپهای یک بازیکن همه

وارد پاکت شدند آن وقت با وارد کردن توپ 8 به طور قانونی در پاکت برنده گیم خواهد بود.
 اعلام ضربه :
 این سیستم یعنی اعلام کردن توپ هدف و پاکت مورد نظر قبل از ضربه می باشد اما توپهای کاملا واضح قبل از ضربه نیازی به اعلام ندارند ولی این حق بازیکن حریف می باشد که توپ و پاکت نامعلوم را سوال نماید.
 ضربه های ترکیبی و غیره که از طریق باند ضربه زده می شود به دلیل مشخص نبودن باند و توپ وپاکت هدف اعلام می گردد . اما در زمان ضربه نیازی به اعلام جزئیات آن از قبیل شماره باند – گوشه ها – توپهای به هم چسبیده و غیره نیست. توپهای که به طور خطا وارد پاکت شوند در پاکت باقی می ماند بدون توجه به این که توپهای مورد نظر متعلق به ضربه زننده و یا حریف او می باشد در زمان شروع گیم و پخش نیاز به اعلام ندارد و بازیکنی که در اجرای پخش توپها به طور قانونی هر توپی را در پاکت بیاندازد بازی او ادامه دارد ولی هنوز نیز آزاد می باشد و رنگی انتخاب نشده است.
 بازیکن ضربه زننده می بایست اولین بار ضربه را به توپ خود بزند و اگر در ادامه توپ حریف پاکت شود خطایی صورت نگرفته و بازیکن بعدی ادامه خواهد داد.
چیدن  توپها :
 توپها توسط یک مثلث در پایین میز به شکلی که بود 8 در وسط مثلث یک توپ در نوک آن و در روی نقطه پیرامید و یک توپ تمام رنگی و خطی در گوشه های آن قرار دارند چیده می شوند.
 پخش قانونی ( شروع گیم ) :
 بازیکن شروع کننده برای اجرای قانونی باید ( با توپ سفید از پشت خط شروع ) طوری توپها را پخش نماید که حداقل یک توپ در پاکت بیافتد یا حداقل 4 توپ شماره دار با باند برخورد نمایند . چنانچه او قادر به انجام  شرایط فوق نباشد خطا محسوب شده و بازیکن بعدی حق دلرد خود پخش نماید یا از بازیکن
اولی بخواهد مجدداٌ شروع کند یا میز را به همان شکل قبول نماید .

 افتادن توپ سفید در پاکت در زمان پخش :
 1- چنانچه در یک پخش ( شروع بازی ) قانونی توپ سفید بازیکن وارد پاکت شود  کلیه ی توپهای در پاکت افتاده در پاکت باقی می ماند ( به جز توپ 8 که شرح آن در قسمت مربوطه داده شده) آن عمل خطا می باشد.
2- میز باز محسوب می شود .
تذکر :  در شرایط بالا بازیکن بعدی توپ سفید را از پشت خط شروع ، رو به جلو بازی خواهد کرد و برای ضربه زدن به توپهای هدف که در پشت خط شروع قرار دارند باید طوری بازی کنند که ابتدا توپ سفید از خط شروع گذشته و از طریق باند در برگشت با آنها برخورد نماید. و یا با ضربه برگشتی و یا ضربه کاروم استفاده نماید.
 اگر توپها در پخش از میز به بیرون پرتاب شوند:
 اگر بازیکنی توپی را در زمان پخش به بیرون از میز پرتاب نماید این عمل خطا بوده و بازیکن بعدی اختیار دارد :
 1- میز را با شرایط موجود قبول کند .
2- توپ سفید را پشت خط شروع قرار داده و بازی کند.
 میز باز :
 میز زمانی باز نامیده می شود که انتخاب گروه توپهای رنگی یا خطی توسط بازیکنان انجام نشده باشد. زمانیکه میز باز است ضربه زدن به توپهای تمام رنگی به جهت در پاکت انداختن توپهای خطی و بر عکس مجاز می باشد.
 تذکر :
میز همیشه بلافاصله بعد از پخش باز محسوب می شود و زمانی که میز باز است می توان برای وارد کردن توپ هدف در پاکت ابتدا به توپهای تمام رنگی یا خطی ضربه زد هر چند اگر اولین ضربه به توپ 8 برخورد کند خطا محسوب شده و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود و توپهای در پاکت افتاده با خطا در پاکت باقی می مانند.
انتخاب گروه توپها :
 گروه توپهای تمام رنگی و یا خطی در زمان پخش مشخص نمی گردد حتی اگر توپهای وارد شده در پاکت از یک یا دو گروه باشند چون همیشه بلافاصله پس از پخش میز باز می باشد و زمانی انتخاب گروه توپ ها مشخص می شود که بازیکنی یک توپ هدف اعلام شده را بعد از پخش به طور قانونی وارد پاکت نماید.
 توپهای در پاکت افتاده غیر قانونی :
 یک توپ رنگی زمانی به طور غیر قانونی در پاکت می افتد که :
 1- همزمان با ارتکاب خطا باشد.
 2- توپ در پاکت اعلام شده نیافتد.
توپ هایی که از میز به بیرون پرتاب می شوند : 
زمانی که توپ از میز به بیرون پرتاب شود خطا محسوب می گردد مگر توپ 8 که در آن صورت بازیکن گیم را باخته است. توپ های به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی گیرند.
نوبت بازی توپ 8 :
چنانچه موقع ضربه قانونی توپ 8 ، توپ سفید وارد پاکت شود و یا خطایی صورت گیردبه شرطی که توپ 8 در پاکت نیفتد بازیکن گیم را نباخته است و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود.
 تذکر : کلیه خطا ها باید قبل از ضربه بعدی اعلام شود در غیر این صورت خطا تلقی نخواهد شد .
 باخت گیم :
بازیکن در شرایط ارتکاب خطا های زیر گیم را باخته است :
1-در زمان افتادن توپ 8 در پاکت مرتکب خطا شود. (بجز زمان پخش و شروع گیم)
2-  هم زمان با آخرین توپ گروه خود توپ 8 را وارد پاکت نماید.
3- هر زمان از بازی توپ 8 را به بیرون از میز پرتاب کند.
4- توپ 8 را در پاکتی غیر از پاکت اعلام شده بیاندازد.
 5- توپ 8 را خارج از نوبت آن وارد پاکت کند . (جز در زمان پخش و شروع گیم )          

دفعات بازدید : 7701طراحي و برنامه نویسی از طراحان سنا نت